HYUNDAI Split HYHA-V16W/D2N8-B HYHB-A160/CD30GN8-B