HYUNDAI Split HYHA-V10W/D2N8-B HYHB-A100/CD30GN8-B