HYUNDAI Split HYHA-V12W/D2RN8-B HYHB-A160/CD30GN8-B